Δήμος Πωγωνίου – Πρόσκληση για εγγραφή στο μητρώο εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων

     Δήμος Πωγωνίου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δ. Πωγωνίου,(Καλπάκι Ιωαννίνων, ΤΚ 44004), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου,το οποίο να είναι σε ισχύ.

Λεπτομέρειες και αιτήσεις στο:

http://www.pogoni.gr/index.php/item/1590-prosklisi-gia-eggrafi-sto-mitroo-ergolipton-kai-meletiton-dimosion-ergon-eos-12-iouniou-oi-aitiseis