Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ηγουμενίτσα

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον για την εξυπηρέτηση των πολιτών με την ολοκλήρωση της εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ο Δήμος δρομολογεί την υλοποίηση του σε συνεργασία με τον οικονομικό φορέα GuideLiness Consulting.

Κατά την διάρκεια εκπόνησης του Σχεδίου, αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Η/Ο, τα οποία κοινοποιήθηκαν προς διαβούλευση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Το Σχέδιο στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Πράσινο Ταμείο.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), βάσει των οδηγιών της σχετικής πρόσκλησης, περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

(α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, κατά μήκος των διοικητικών ορίων του Δήμου, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ανά 1.000 κατοίκους, και ειδικότερα σε:

  • Υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
  • Υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
  • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης
  • Νέους υπαίθριους / στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης, που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

(β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων.

(γ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ).

(δ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.