Αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Ζίτσας

Δυνατότητα ρύθμισης για εξόφληση κάθε μορφής οφειλών δίνει στους πολίτες ο Δήμος Ζίτσας, στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4611/19, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε έως και 100 δόσεις με απαλλαγή τουλάχιστον 50% από τις προσαυξήσεις και  αφορά οφειλές προς το Δήμο Ζίτσας που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/19, ήτοι έως και 16/07/2019. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη του ισχύοντος νόμου (έως και την 16η Σεπτεμβρίου 2019).

Οι οφειλές μπορούν, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) εφάπαξ, με απαλλαγή (100%),

β) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή (80%),

γ) σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή (70%),

δ) σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή (60%),

ε) σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Ενημερώνουμε ότι με τον παραπάνω Νόμο υπάρχει η δυνατότητα αρχικής δήλωσης ή διόρθωσης:

Α) σε όσους έχουν διαφορές στις δηλωθείσες επιφάνειες ακινήτων ή είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης χωρίς να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου

Β) σε όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους (οικόπεδα και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα) για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π.

Γ) για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, το αργότερο μέχρι 16-7-2019 προκειμένου να είναι δυνατή η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής και κατ’ επέκταση η υπαγωγή της στη ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του  Δήμου, στα τηλέφωνα: 26533-60001 Σιώζιου Ευαγγελία, 26533-60003 Παππά Θεοδώρα, 26533-60222 Ζιάκα Σοφία