ΔΕΥΑΙ: Προκηρύξεις έργων ύψους 22 εκ. ευρώ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων προκήρυξε τις ανοιχτές διαδικασίες επιλογής αναδόχων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για δύο μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 22 εκατομμύρια ευρώ.

1) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΙ

α) Αναβάθμιση εγκαταστάσεων παλαιού Βιολογικού: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου νέου εξοπλισμού σε αντικατάσταση του υπάρχοντος με σκοπό την αναβάθμιση και αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου.

β) Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών πινάκων, με ρυθμιστές στροφών, αναλυτών ενέργειας, λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωση όλων των συστημάτων τηλεελέγχουκαι τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων λυμάτων σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 11,2 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες (12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ) από την ημερομηνία υπογραφής της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Ιουνίου 2023.

2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: (i) την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,ii) τoσύνολο των έργων για τη διαμόρφωση του χώρου, την κατασκευή των θερμοκηπίων καθώς και των χώρων φόρτωσης–εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης του υλικού, iii) την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, iv) τις δοκιμές και την αποδοτική λειτουργία του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 10,9 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες (18 μήνες για την υλοποίηση των εργασιών και 6μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ) από την ημερομηνία υπογραφής της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Ιουνίου 2023.