Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας ιδιωτικών χώρων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ν.3463/2006 και Ν.385212010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ισχύουν καθώς και την υπ’αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη και στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, ο Δήμος Ιωαννιτών, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου τρέχοντος έτους (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου)…

…γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές (α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β) και (δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, υα προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικά διάστημα από την 1 η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και στη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χάρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση ταυ ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ, Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην κοπή των χόρτων και γενικά στου καθαρισμό στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον του αισθητικού δάσους πύλης Ιωαννίνων, των λοιπών δασυλλίων και δασικών εκτάσεων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις δηλαδή:

  • επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) Ευρώ
  • βεβαίωση εις βάρος των υπόχρεων της ισόποσης σχετικής δαπάνης καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.