Το Π.Γ.Ν.Ι. για τα ταμειακά διαθέσιμα

Πρόσφατα,  εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη βάσει του άρθρου 80 του νόμου 4549/2018 με την οποία θεσπίστηκε η υποχρεωτική μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), συναισθανόμενη την ευθύνη για χρηστή και αποτελεσματική, προς όφελος των Πολιτών, οικονομική διαχείριση του Δημόσιου Χρήματος, έθεσε στο ΔΣ στις 28-9-2017 το θέμα της μεταφοράς του μεγαλύτερου τμήματος των Ταμειακών Διαθεσίμων του Νοσοκομείου σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με ομόφωνη απόφασή του το ΔΣ μετέφερε τα Ταμειακά Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, διατηρώντας ταυτόχρονα  ένα μικρό ποσοστό στην Alpha Bank, μέσω της οποίας συναλλάσσεται με το κοινό και τους προμηθευτές, για τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι το ΠΓΝΙ είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Βορειοδυτικής Ελλάδας με τους περισσότερους συναλλασσόμενους καθημερινά και με έντονες διακυμάνσεις των Ταμειακών Διαθεσίμων σε βραχυχρόνια βάση.

Καταθέτουμε σήμερα σε δημόσια κρίση την εμπειρία και τα αποτελέσματα της πρακτικής αυτής:

  • Δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα με τους συναλλασσόμενους.
  • Δεν υπήρξε  άξια λόγου διαχειριστική και υπηρεσιακή επιβάρυνση. Στην εποχή των ηλεκτρονικών συναλλαγών αυτό ήταν αναμενόμενο.
  • Το Νοσοκομείο συναλλάσσεται με αξιόπιστο τρόπο με τους προμηθευτές τους οποίους εξοφλεί στο σύνολό τους σε διάστημα  μικρότερο από τρεις μήνες.
  • Πολλαπλασιάστηκαν τα έσοδα του Νοσοκομείου από τόκους. Αναμενόμενο καθώς το επιτόκιο της Alpha Bank είναι 1,5% ενώ στην Τράπεζα Ελλάδος 3,15%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Λογιστήριο, η εικόνα της αύξησης των εσόδων του Νοσοκομείου από τόκους αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

201620172018
ALPHA BANK206.310,43145.097,8764.884,90
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Πρώτη μεταφορά ποσού 13/10/2017)103.628,16465.656,88
ΣΥΝΟΛΟ (€)206.310,43248.726,03530.541,78

 

Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν τα οφέλη που αποκόμισε το Δημόσιο από την πρακτική αυτή και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ