Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύμβαση παραχώρησης κατασκευής του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας

Την Τρίτη 9/4/2024 και ώρα 15:00 παρήλθε η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό για τη  σύμβαση  παραχώρησης  κατασκευής του  Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς να υποβληθούν προσφορές.

Ωστόσο, πριν την παρέλευση της προθεσμίας μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκε προς τον Φορέα επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύμβαση παραχώρησης από την εταιρεία ΓΕΡΑΞ ΙΚΕ – Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία.

Με την επιστολή του ο εν λόγω οικονομικός φορέας δηλώνει το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, χωρίς να επιθυμεί την ουσιώδη τροποποίηση των όρων με την οποία διακηρύχθηκε, αποδεχόμενη καταρχήν την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, ως συμπεριλήφθηκε στο τεύχος της διακήρυξης

Αναμένεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για τη συνέχεια της διαδικασίας.